JAA
In English

HYVÄ KIERRE ON HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PROJEKTI UUDELLAMAALLA VUOSINA 2019-21

Hyvään kierteeseen kutsutaan mukaan kuntia, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita ja järjestöjä. Tavoitteena on ottaa käyttöön vaikuttavia toimintamalleja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessa. Projektilla on neljä kohdetta: tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, terveyserojen kaventaminen ja kaatumisten ehkäisy. Projektin vastuutahona toimii HUS Perusterveydenhuollon yksikkö.

Hyvän kierteen taustaa

Hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen edistäminen on keskeinen osa kuntien ja sairaanhoitopiirin toimintaa. Tässä projektissa juurrutetaan WHO:ssa tunnistettuja sekä muita näyttöön perustuvia käytäntöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tavoitteena on saada aikaan Uudenmaan alueella, kunnissa ja sairaanhoitopiirissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ’aaltoja’ ja tehdä hyvinvoinnin edistämisen näkökulma entistä keskeisemmäksi kuntien ja sairaanhoitopiirin työssä.

Teoreettinen tausta

Hyvä kierre perustuu WHO:n Ottawa Charterin mukaiseen ajatteluun terveyden edistämisestä, jossa viisi toiminta-aluetta ovat:

Projektin painopisteet

Hyvään kierteeseen on valittu neljä keskeistä teemaa, joita kutsutaan hankkeessa ’koreiksi’:

Kukin osallistuja, kunta, järjestö, HUSin toimiala tai muu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio voi valita yhden tai useamman korin, jossa kehittää toimintaansa ja tuottamiaan palveluita yhteiskehittämisen menetelmin ja verkostoa hyödyntäen. Projektiin toivotaan mukaan lisää osallistujia koko sen keston ajan.

Projektin rakenne

Hyvän kierteen koreihin osallistuvat tapaavat 2-3 kertaa vuodessa ja kehittävät teemojensa toimintaa. Kolmena projektivuonna järjestetään koko päivän asiantuntijatapaaminen, jossa kaikki korit tapaavat ja vaihtavat kokemuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen onnistumisesta. Korien toimintamallien juurruttamiseen liitetään tutkimushankkeita.

Tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistäminen

Tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin kuolee Suomessa n. 4000 ihmistä vuosittain. Tupakointi aiheuttaa vuosittain n. 1,5 miljardin kustannuksen yhteiskunnalle. Tupakoimattomuuteen tukeminen on kustannustehokasta toimintaa. Lopettamisen myönteiset vaikutukset alkavat jo ensimmäisen vuorokauden aikana. Tupakoimattomuus helpottaa monien sairauksien hoitoa, tukee paranemista ja vähentää toimenpiteisiin liittyviä komplikaatioita.

Teeman sisältöjä Hyvä kierre –projektissa:

Tule mukaan! Ole yhteydessä: katrimaija.luurila@hus.fi

Osallisuuden vahvistaminen

Osallisuuden vahvistaminen estää yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä aiheutuvia kustannuksia. Kansalainen, joka jää peruskoulun varaan kouluttautumisen sijaan, aiheuttaa yhteiskunnalle arviolta 370 000 euron kustannuksen.

PAINOPISTEITÄ OSALLISUUDEN VAHVISTAMISESSA

Tule mukaan! Ole yhteydessä: helena.liira@hus.fi

Terveyserojen kaventaminen

Jos terveyserot saataisiin poistetuksi, suorien terveydenhoitokustannusten säästöt olisivat noin 1,5–2 miljardia euroa tai 15 prosenttia terveydenhuollon menoista.

Tule mukaan! Ole yhteydessä: laura.suojanen@hus.fi

Kaatumisten ehkäisy

Kaatumiset ovat yleisin tapaturma – Suomessa tapahtuu lähemmäs 400 000 kaatumistapaturmaa vuosittain. 1200 henkilöä kuolee vuosittain kaatumisen seurauksena.
Heistä suurin osa on yli 75 – vuotiaita ja tapahtumapaikkana on koti. Kaatumistapaturmien kustannuksiksi on arvioitu 2 miljardia euroa vuosittain, josta 500 miljoonaa on suoria terveydenhuollon kuluja.

Hyvä kierre –verkosto jakaa hyviä käytänteitä ja osaamista, esimerkiksi:

Tule mukaan! Ole yhteydessä: jaana.kotila@hus.fi

PERUSTERVEYSDENHUOLLON YKSIKKÖ

Projektipäällikkö
Terveyden edistämisen ylilääkäri Helena Liira
helena.liira@hus.fi, 050 513 0448

Tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistäminen
Kehittämispäällikkö Katrimaija Luurila
katrimaija.luurila@hus.fi
, 040 182 5533

Osallisuuden vahvistaminen
Terveyden edistämisen ylilääkäri Helena Liira
helena.liira@hus.fi, 050 513 0448

Terveyserojen kaventaminen
Kehittämispäällikkö Laura Suojanen
laura.suojanen@hus.fi, 050 428 7778

Kaatumisten ehkäisy
Kehittämispäällikkö Jaana Kotila
jaana.kotila@hus.fi
, 050 428 7037

#hyvakierre